Yves Klein during the exhibition "Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire, january 1957

  • Yves Klein during the exhibition "Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire
    Galleria Apollinaire, Milan, Italy
scroll to top