8 / 211

Judo training (Koishiki-no-kata), 1953

  • Judo training (Koishiki-no-kata)
8 / 211
scroll to top