15 / 109

Judo training (Koishiki-no-kata), 1953

  • Judo training (Koishiki-no-kata)
15 / 109
scroll to top