17 / 145

Judo training (Koishiki-no-kata), 1953

  • Judo training (Koishiki-no-kata)
17 / 145
scroll to top