23 / 260

Master Sampei Asami and Yves Klein performing the Koshiki-no-kata, (Kata of Ancient Forms), dojo of Master Asami, Tokyo, 1953

  • Master Sampei Asami and Yves Klein performing the Koshiki-no-kata, (Kata of Ancient Forms), dojo of Master Asami, Tokyo
23 / 260
scroll to top