Yves Klein child, ca. 1928

  • Yves Klein child
scroll to top