Yves Klein au Palazzo Pitti, Août 1948

  • Yves Klein au Palazzo Pitti
    Palazzo Pitti, Florence, Italie
scroll to top