96 / 259

Yves Klein chef d'orchestre à l'Opéra-Théâtre de Gelsenkirchen, 1959

  • Yves Klein chef d'orchestre à l'Opéra-Théâtre de Gelsenkirchen
    Opéra-théâtre de Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Allemagne
Yves Klein chef d'orchestre à l'Opéra-Théâtre de Gelsenkirchen
96 / 259
scroll to top