123 / 235

Voyage aux Etats-Unis, Yves Klein, 1961

  • Voyage aux Etats-Unis, Yves Klein
    Californie, États-Unis, États-Unis
123 / 235
scroll to top