30 / 144

Yves Klein et Jean Tinguely, 1959

  • Yves Klein et Jean Tinguely
    Paris, France, Paris, France
30 / 144
scroll to top