36 / 141

Yves Klein et Jean Tinguely, 1959

  • Yves Klein et Jean Tinguely
    Paris, France, Paris, France
36 / 141
scroll to top