44 / 159

Yves Klein et Jean Tinguely, 1959

  • Yves Klein et Jean Tinguely
    Paris, France, Paris, France
44 / 159
scroll to top