Yves Klein enfant, 1932

  • Yves Klein enfant
    La Colle-sur-Loup, France, La Colle-sur-Loup, France
scroll to top