11 / 29

Yves Klein, Yves Klein, Draft for the "Conférence à la Sobonne", 1959

 • Yves Klein, Yves Klein, Draft for the "Conférence à la Sobonne"
  Ballpoint pen on paper
 • Yves Klein, Yves Klein, Draft for the "Conférence à la Sobonne"
  Ballpoint pen on paper
 • Yves Klein, Yves Klein, Draft for the "Conférence à la Sobonne"
  Ballpoint pen on paper
 • Yves Klein, Yves Klein, Draft for the "Conférence à la Sobonne"
  Ballpoint pen on paper
11 / 29