66 / 78

Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto", 1961

 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
 • Yves Klein, "Chelsea Hotel Manifesto"
  Tapuscrit sur papier
66 / 78