39 / 78

Yves Klein, Yves Klein, Draft for the "Conférence à la Sobonne", 1959

 • Yves Klein, Yves Klein, Draft for the "Conférence à la Sobonne"
  Ballpoint pen on paper
 • Yves Klein, Yves Klein, Draft for the "Conférence à la Sobonne"
  Ballpoint pen on paper
 • Yves Klein, Yves Klein, Draft for the "Conférence à la Sobonne"
  Ballpoint pen on paper
 • Yves Klein, Yves Klein, Draft for the "Conférence à la Sobonne"
  Ballpoint pen on paper
39 / 78