Yves Klein, Prayer to Santa Rita, ca. 1961

  • Yves Klein, Prayer to Santa Rita