27 / 265

Yves Klein on a trip to Spain, 1954

  • Yves Klein on a trip to Spain
27 / 265