Yves Klein and the Blue Globe (RP 7), 1961

  • Yves Klein and the Blue Globe (RP 7)
    14, rue Campagne-Première, Paris, France