View of the exhibition "Yves Klein : Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire, 1957

  • View of the exhibition "Yves Klein : Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire
    Galleria Apollinaire, Milan, Italy