Yves Klein making a Judo catch during his exhibition "Yves Klein: Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire, January 1957

  • Yves Klein making a Judo catch during his exhibition "Yves Klein: Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire
    Galleria Apollinaire, Milan, Italy