98 / 265

Yves Klein as a conductor in the Gelsenkirchen’s Opera-Theater, 1959

  • Yves Klein as a conductor in the Gelsenkirchen’s Opera-Theater
    Gelsenkirchen Opera and Theater, Gelsenkirchen, Germany
Yves Klein chef d'orchestre à l'Opéra-Théâtre de Gelsenkirchen
98 / 265