Yves Klein creating "La Vague" (IKB 160), 1958

  • Yves Klein creating "La Vague" (IKB 160)
    14, rue Campagne-Première, Paris, France