Yves Klein during his exhibition "Yves Klein: Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire, 1957

  • Yves Klein during his exhibition "Yves Klein: Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire
    Galleria Apollinaire, Milan, Italy