• Yves Klein le Monochrome

Exhibition, 11 Oct 1960 - 13 Nov 1960

Yves Klein le Monochrome

Galerie Rive Droite, Paris, France