• Yves Klein on a trip to Spain

Photo, 1954

Yves Klein on a trip to Spain