• Yves Klein on the deck of "La Marseillaise" heading for Asia

Photo, 1952

Yves Klein on the deck of "La Marseillaise" heading for Asia

Place Paquebot "La Marseillaise"