• Yves Klein, realization of an Anthropometry

Photo, 1961

Yves Klein, realization of an Anthropometry

Realization of an Anthropometry
Place 14, rue Campagne-Première, Paris, France
Author René Burri