• Yves Klein in the Shinto sanctuary Yasukuni-jinja

Photo, 1953

Yves Klein in the Shinto sanctuary Yasukuni-jinja

Place Tokyo, Japon, Tokyo, Japan