• Shinto sanctuary Yasukuni-jinja

Photo, 1953

Shinto sanctuary Yasukuni-jinja

Place Tokyo, Japon, Tokyo, Japan