• Yves Klein aboard the Marseillaise on his voyage to Japan

Photo, 1952

Yves Klein aboard the Marseillaise on his voyage to Japan

Place Paquebot "La Marseillaise"