• Master Sampei Asami and Yves Klein performing the Koshiki-no-kata, (Kata of Ancient Forms), dojo of Master Asami, Tokyo

Photo, 1953

Master Sampei Asami and Yves Klein performing the Koshiki-no-kata, (Kata of Ancient Forms), dojo of Master Asami, Tokyo