• Sister Andreina with the Ex-voto dedicated by Yves Klein to Santa Rita of Cascia, Italy

Photo, 1999

Sister Andreina with the Ex-voto dedicated by Yves Klein to Santa Rita of Cascia, Italy

Place Basilique Sainte Rita, Cascia, Italie, Cascia, Italy
Author David Bordes