Yves Klein et Jean Tinguely, 1959

  • Yves Klein et Jean Tinguely
    Paris, France, Paris, France