• Yves Klein enfant à Cagnes

Photo, 1933

Yves Klein enfant à Cagnes

Lieu Lieu inconnu
Auteur Inconnu