• Yves Klein et Jean Tinguely

Photo, 1959

Yves Klein et Jean Tinguely

Lieu Paris, France, Paris, France
Auteur Hans Haacke